: H. Laisa Hamisah
:
: 1963-05-12
: Islam
:
: PKS
: Komisi I
: Balikpapan Barat