: Laisa Hamisah
:
: 2020-01-21
:
:
: PKS
: Komisi I
: Balikpapan Barat