: H. Laisa Hamisah, S.KM
:
: 1963-06-12
: Islam
:
: PKS
: Komisi I
: Balikpapan Selatan